Ulusal Yayınlarım

1. Has R, Yıldırım A, İbrahimoğlu L. Diabetli gebeliklerde maternal glisemi regulasyonun perinatal sonuçlar üzerine etkisi. Haseki Tıp Bülteni 1993: 31: 111-6.
2. Yıldırım A, Has R, Yüksel A, Eğeci Y. İkinci ve üçüncü trimester gebeliklerin sonlandırılmasında intraservikal PGE2 jelinin uygulanması. Sağlık Bilimleri Dergisi. 1993
3. Has R, Yıldırım A, İbrahimoğlu L. Diabetli gebeliklerde glisemi regulasyonu ile gestasyonel komplikasyonların ilişkisi. Haseki Tıp Bülteni 1993; 31: 120-5.
4. Akgül C, Salihoğlu Y, İbrahimoğlu L, Has R, Aydın M. Normal ve intrauterin gelişme geriliği olan olgularda fetal inen aortada Doppler Çalışmaları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1993; 3: 5-9.
5. Salihoğlu Y, Baysal B, Has R, İbrahimoğlu L, Kocatepe K. Diabetli gebeliklerin fetal surveyansında Non-stress test (NST) kontraksiyon stress test (CST) ve biyofizik profilin (BPP) kombine kullanımı Göztepe Tıp Dergisi 1994; 9: 75-80.
6. Has R, Arıkan Y. Bolvadin Devlet Hastanesi’nde tubal gebeliklerin laparoskopik cerrahi ile tedavisi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1997; 1: 235-8.
7. Has R, Arıkan Y, Sungur İ. Kistik adneksiyel kitlelerin laparoskopik cerrahi ile tedavisi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1997; 1: 93-7.
8. Has R, Arıkan Y. Laparoskopik Histerektomi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1998; 8: 208-12.
9. Has R, Topuz S, Ermiş H, İbrahimoğlu L. Yapışık İkizler. Perinataloji Dergisi 1999; 7: 328-31.
10. Has R, Işıkoğlu M, Beşışık S, Akkaya H. Pyelonefritle komplike olmuş bir gebede derin anemi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1999; 3: 61-3.
11. Has R, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. The prognosis of fetuses with posterior urethral valve.Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 1999; 5: 6-9.
12. Konuş R, Yüksel A, Başaran S, Ermiş H, Has R. Fetal koroid pleksus kisti: İnvazif girişim için bir endikasyon mu? Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1999; 9: 91-97.
13. Yıldırım A, Has R, Turfanda A, Akhan S, Aksoy S. The effect of hormone substition therapy on plasma endothelin-1 level, lipid profile, and body weight. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 1999; 2: 148-152.
14. Erata Y, Altınyurt S, Has R, Özcan H, Özkan E, Demir N. Do CA 125, Insulin-like growth factor binding protein-3 and insulin-like growth factor-1 play a part in the etiology of severe preeclampsia? Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2000; 6: 3-7.
15. Has R, Topuz S, Ermiş H, İbrahimoğlu L. Feto-fetal transfüzyon sendromlu bir olguda ikiz eşinin ölümüyle oluşan neonatal serebral hasar. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000: 10: 244-9.

16. Has R, Ermiş H, Yıldırım A, Batukan C, İbrahimoğlu L. Management of pregnancies with immune thrombocytopenic purpura. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2000; 6: 8-13.
17. Has R, Yüksel A, Ermiş H, Başaran S, İbrahimoğlu L. Sonographic findings of 69 fetuses with Down Syndrome. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 2001; 10: 72-80.
18. Has R, Attar E, Ermiş H, Işıkoğlu M. Cerebral hemorrhage associated with HELLP syndrome: Presentation of two cases. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2001; 7: 166-8.
19. Has R, Attar E, Kılıç G, Ermiş H, Yıldırım A.Obstetrik nedenlerle histerektomi yapılan 46 olgunun analizi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 14: 57-61.
20. Baysal B, Has R, Batukan C, Serdaroğlu H. Motil sperm sayısının intrauterin inseminasyon gebelik oranlarına etkisi. Türk Fertilite Dergisi 2000; 1-2
21. Yıldırım A, Akhan SE, Eljamal H, Has R, İbrahimoğlu L. Doğumsal kalp hastalığı olan gebelerde maternal ve fetal prognozu etkileyen faktörler. Perinataloji Dergisi 2000; 8: 33-8.
22. Has R, Balcı NC, İzgi Z, Haliloğlu R, Ermiş H, Berkman S. Adneksiyel kitlelerin ayırıcı tanısında transvaginal ultrason ve magnetic rezonans görüntüleme tekniğinin etkinliği. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 4: 30-7.
23. Ermiş H, Batukan C, Has R, Osmanoğlu M, İbrahimoğlu L. Özefagus atrezileri: Ultrasonografinin prenatal tanıdaki güvenilirliği, beraberindeki ek yapısal, kromozomal anomaliler ile neonatal prognoz. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 2: 4-11.
24. Batukan C, Ermiş H, Has R, Osmanoğlu M, Yüksel A. Fetal distal intestinal obstrüksiyonlar; Prenatal tanısı ve fetal prognoz. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 4: 21-5.
25. Ermiş H, Has R, Batukan C, Batukan M, Yıldırım E, Kalelioğlu İ, İbrahimoğlu L. 11-14. Gebelik haftası trizomi tarama testinin klinik rutine oturtulması. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 4: 52-8.
26. Has R, Işıkoğlu M, Ermiş H, İbrahimoğlu L. Makat prezentasyonunda doğum şeklinin perinatal sonuçlar üzerine etkisi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 4: 71-7.
27. Has R, Tağrikulu D, Küçükkaya R, Ermiş H. Hemolitik transfüzyon reaksiyonu. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 4: 26-9.
28. Has R, Ermiş H, Topuz S, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Başaran S, Yıldırım A. Non-immune hydrops fetalis: A review of 481 cases. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2001; 7: 202-6.
29. Has R, Batukan C, Yüksel A, Ermiş H, Başaran S, İbrahimoğlu L. Duodenal atresia: Prenatal diagnosis and perinatal outcome of 27 fetuses. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2001; 11: 209-14.
30. Has R, Batukan C, Kalelioğlu İ, İbrahimoğlu L. Hellp sendromunun tedavisinde 30 mg deksametazonun etkisi: prospektif klinik bir çalışma. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 2001; 10: 107-12
31. Karakuş N, Ermiş H, Has R, Eker R, Başaran S, Batukan M, Yıldırım E, Yüksel A. Fetal kardiyak anomaliler: Prenatal tanısı, eşlik eden kromozomal ve yapısal anomaliler ve fetal prognoz. Jinekoloji ve Obstetrik dergisi 2001; 15: 77-87.
32. Ermiş H, Has R, Yıldırım E, Kalelioğlu İ, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Yıldırım A. Konjenital batın duvarı defektleri: Beraberindeki anomaliler ve perinatal sonuçlar. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2001; 5: 11-5.
33. Has R, Ermiş H, Onar B, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Yıldırım A, Başaran S. Kistik Higroma: Prenatal Tanısı ve perinatal sonuçlar. İstanbul Jinelkoloji ve Obstetrik Dergisi 2001; 5: 31-4.
34. Ermiş H, Has R, Kalelioğlu İ, Batukan M.O, Yıldırım E, Yüksel A. Düşük riskli tekil gebeliklerde 20-24 gebelik haftaları arasında sonografik servikal uzunluk ölçümü ile preterm doğum eyleminin belirlenmesi. Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2002; 16: 73*83.
35. Batukan C, Ermiş H, Has R, Yüksel A, Batukan M, Kalelioğlu İ, Tercanlı S. Nuchal translucency measurement in an unselected population: Screening for fetal chromosomal abnormalities and structural defects. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2002; 8: 166-72.
36. Has R, Topuz S, Yıldırım E, İbrahimoğlu L. Birinci trimesterde ultrasonla fetal cinsiyet tayini. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2002; 12: 228-31.
37. Topuz S, Has R, Tunacı M, İbrahimoğlu L. Ağır preeklampsi, eklampsi ve HELLP sendromunda kraniyal görüntüleme bulguları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2003; 17: 12-9.
38. Topuz S, Has R, Ermiş H, Yıldırım A, Başaran S, İbrahimoğlu L, Yüksel A. Non-immun hidrops fetalis etyolojisinde yer alan kromozom anomalilerinin spektrumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2003; 17: 204-11.
39. Büyükkurt S, Has R, Ömeroğlu RE. Fetal kardiyak rabdomyom ve tuberöz skleroz; olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2003; 13: 249-52.
40. Topuz S, Has R, Tunacı M, İbrahimoğlu L. Preeklamptik hastalarda intrakraniyal kanama için maternal risk faktörleri var mı? İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 2003; 66: 89-95.
41. Has R, İngeç M, Kalelioğlu İ, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. İnfantil Tip polikistik böbrek hastalığı: prenatal tanısı konulan 136 olgunun analizi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004:14; 215-19.
42. Topus S, Kartal A, İyibozkurt C, Akhan SE, Has R, Berkman S. Histerektomik septum rezeksiyonu öyküsü bulunan 36 haftalık bir gebede spontan gelişen uterus rüptürü; olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2004; 42: 238-42.
43. Büyükkurt S, Kalelioglu İ, Çitil İ, Has R. İkiz gebelikte ikiz eşinde komplet mol hidatiform: olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2005; 15: 12-19.
44. Topuz S, Kartal A, İyibozkurt C, Kalelioglu İ, Akhan SE, Has R, Berkman S. TRAP sekansı: olgu sunumu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2006: 69; 52-4.
45. Kalelioglu İ, Has R, Büyükkurt S, İbrahimoglu L, Yuksel A, Ermiş H, Yıldırım A. Populasyonumuzda 11-14. hafta fetal baş-popo mesafesi nomogramı. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2005; 15: 304-8.
46. Kalelioglu İ, Has R, Yuksel A, İbrahimoglu L, Gılbaz E, Ermiş H, Yıldırım A. 15-22 Gebelik Haftaları arasında humerus kısalığını değerlendirme formülleri. TJOD, 2006; 3: 152-156.
47. Günel T, Şahin K, Kalelioğlu İ, Has R, Ermiş H, Aydınlı K. Amniyotik sıvıdaki fetal DNA kullanılarak yapılan “real time PCR”” ile trizomi 21’in prenatal tanısı: Preliminer çalışma. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi.2007; 21; 140-144.
48. Cinsel Saldırılarda Gebelik Sorunu (Problem of Pregnancy in Sexual Assaults) Oğuzhan Ekizoğlu, Haluk İnce, Şebnem Korur Fincanci, Nabi Kantarci, Recep Has, Neşe Direk. J Turk Ger Gynecol Assoc 2008;9(2):105-9

49. Mirror Sendromu: Olgu Sunumu (Mirror Syndrome: Case Report). Samet Topuz, Aytül Çorbacioğlu, Işil Uzun, Ahmet Cem Iyibozkurt, Ibrahim Halil Kalelioğlu, Recep Has. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2008;39(3):137-9
50. Opere Edilmemiş Hafif ve Ağır Romatizmal Mitral Kapak Hastalığı Olan Gebelerin Karşılaştırılması. (Non-Operated Mild and Severe Rheumatic Mitral Valve Disease During Pregnancy). Ahmet Cem İyibozkurt, Süleyman Engin Akhan, Samet Topuz, İbrahim Kalelioğlu, Tülay Özkan Recep Has, Lem’i İbrahimoğlu. ?Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008;18(5):306-11
51. "Twin Reversed Arterial Perfusion (TRAP)" Sekansında Konservatif Yaklaşım (Conservative Management of Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence (TRAP): Case Report. İbrahim H. Kalelioglu A. Cem İyibozkurt Hande Delier Yağmur Samet Topuz Cihan Çetin Recep Has. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(3):203-6
52. Konjenital Klor Diyaresinin Prenatal Ultrason Bulguları ve Ayırıcı Tanısı (Prenatal ultrasonographic findings and differential diagnosis of congenital chloride diarrhea). Aytül Çorbacioğlu Esmer, Mehmet Özsürmeli, Atil Yüksel, İbrahim Kalelioğlu, Recep Has. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2013;44(2):69-72
53. Gebe Bir Hastada Fetal Ölüme Yol Açan Spontan Pnömotoraks (Spontaneous Pneuomothorax in a pregnant patient leading to fetal demise. )Işil Uzun Çilingir, Recep Has, İbrahim Kalelioğlu, Alkan Yildirim İstanbul Med J 2013;14(4):289-90
54. Anterior ensefaloselin eşlik ettiği frontonazal displazinin prenatal tanısı (Prenatal diagnosis of frontonasal dysplasia with anterior encephalocele). Aytul Çorbacioğlu Esmer, Ibrahim Kalelioğlu, Hülya Kayserili, Atil Yüksel, Recep Has. J Turk Ger Gynecol Assoc 2013;14(1):50-2
55. Konjenital Ranulanin Prenatal Tanisi (Prenatal Diagnosis Of Congenital Ranula). Aytül Çorbacioğlu Esmer, Recep Has, Atil Yüksel, Ibrahim Kalelioğlu. J Turk Soc Obstet Gynecol 2013;10(4):256-9
56. Plasenta İnvazyon Anomalisinin Yönetimi Ve Sezaryen Histerektomi: Tersiyer Bir Merkezin Sekiz Yillik Deneyimi. Management Of Placenta Invasion Anomaly And Cesarean Hysterectomy: Eight-Year Experience Of A Tertiary Center. Ibrahim Kalelioğlu, Aytül Çorbacioğlu Esmer, Recep Has, Halime Çali, Tülay Özkan Seyhan, Mukadder Orhan Sungur, Yusuf Kiliç. J Turk Soc Obstet Gynecol 2013;10(3):143-50
57. Uterusun diffüz kavernöz hemanjiyomunun antenatal sonografik tanısı (Antenatal sonographic diagnosis of diffuse cavernous hemangioma of the uterus.)Aytül Çorbacioğlu Esmer, Mehmet Özsürmeli, Atil Yüksel, İbrahim Kalelioğlu, Recep Has, Nevin Bakar Marmara Med J 2014;27(2):134-7
58. Seyrek Bir Ektopik Böbrek Türü; Çapraz Kaynaşmış Renal Ektopi (A Rare Type of Ectopic Kidney; Crossed Ectopy with Fusion: Case Report). İbrahim Halil Kalelioğlu, Burçin Karamustafaoğlu Balci, Ercan Baştu, Tayfun Oktar, Recep Has, Orhan Ziylan, Atil Yüksel. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2014;24(4):257-60
 

Formlar

Videolar

tıklayınız

Muayenehane Adresimiz

Prof. Dr. Recep Has
Lotus Nişantaşı Ofis Kat:5 No:90
Lotus Nişantaşı Ofis - Halaskargazi Caddesi No.38-66 Kat:5 Ofis No:90 Osmanbey, Şişli 34371, İstanbul
 +90 (212) 233 23 67
  +90 (530) 517 19 11
 +90 (212) 233 13 84
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Kroki

tıklayınız